Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Evropski Kohezijski sklad
Občina Nova Gorica

O projektu 

 

Podrobnejši opis del na območjih zajetih v projekt.

 

1. Območje poselitve Liskur v Rožni dolini

Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja novega kanalizacijskega omrežja ločenega tipa. Predmet investicije je fekalna kanalizacija, katero se v celoti zgradi novo, in katero se naveže na obstoječo kanalizacijo naselja Rožna Dolina v bližini objekta s hišno številko "Vipavska cesta 64". Projektirana fekalna kanalizacija je dimenzionirana tako, da se bodo v bodoče nanjo lahko priključevale tudi komunalne odpadne vode objektov na območju OPPN-ja Rožna Dolina III in Bolnišnice Stara Gora.

Fekalni kanal FK1, dimenzije DN250 in dolžine 333 m, začenja v novem jašku FRJ1.11, lociranem v bližini objekta s hišno številko "Liskur 7B". Od tu poteka kanal vzdolž ceste LK 286431 v smeri proti SZ do križišča s cesto JP 785101, kjer se v obstoječem jašku priključi na obstoječi kanal. V jašku FRJ1.3 se na kanal naveže obstoječa fekalna kanalizacija objektov "Liskur 1A" in "Liskur 1B", njeno nadaljevanje preko struge Liskurja pa se opusti.

Fekalni kanal FK1.1, dimenzije DN200 in DN250 in dolžine 263 m, začenja v novem jašku FRJ1.1.8, lociranem v bližini objekta s hišno številko " Liskur 8". Od tu poteka kanal vzdolž ceste JP 785101 v smeri proti SV do križišča s cesto LK 286431, kjer se priključi na kanal FK1.

Fekalni kanal FK1.2, dimenzije DN200 in dolžine 22 m, začenja v novem jašku FRJ1.2.2, lociranem v bližini objekta s hišno številko " Liskur 1". Od tu poteka kanal vzdolž makadamske ceste v smeri proti SZ do križišča s cesto LK 286431, kjer se priključi na kanal FK1.

Fekalni kanal FK1.3, dimenzije DN200 in dolžine 343 m, začenja v novem jašku FRJ1.3.9, lociranem v bližini objekta s hišno številko " Liskur 15". Od tu poteka kanal vzdolž ceste JP 787171 v smeri proti SZ do križišča s cesto LK 286431, kjer se priključi na kanal FK1.

Priključevanje komunalnih odpadnih voda posameznih objektov na fekalno kanalizacijo je predvideno preko hišnih revizijskih jaškov.

 

2. Mejni prehod na Erjavčevi ulici v Novi Gorici

Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja novega kanalizacijskega omrežja ločenega tipa. Predmet projekta je fekalna kanalizacija, katero se v celoti zgradi novo in naveže na obstoječo kanalizacijo naselja Nova Gorica v bližini objekta s hišno številko "Erjavčeva ulica 35". Projektirana fekalna kanalizacija je dimenzionirana tako, da se bodo v bodoče nanjo lahko priključevale tudi komunalne odpadne vode objektov med Kolodvorsko ulico in železniško progo.

Fekalni kanal FK1, dimenzije DN250 in dolžine 73 m, začenja v bližini novega jaška FRJ1.3, lociranega v bližini objekta s hišno številko "Erjavčeva ulica 43". Kanal poteka vzdolž ceste JP 786292 v smeri proti J do uvoza na parkirišče. Od tu poteka kanal preko parkirišča v smeri proti JV do objekta s hišno številko "Erjavčeva ulica 35", kjer se priključi na obstoječi kanal.

Fekalni kanal FK1.1, dimenzije DN200 in dolžine 106 m, začenja v novem jašku FRJ1.1.2, lociranega v bližini objekta s hišno številko "Erjavčeva ulica 49". Od tu poteka kanal čez dvorišča do ceste 786292. Naprej poteka vzdolž ceste JP 786292 v smeri proti S do bližine objekta s hišno številko "Erjavčeva ulica 35", kjer se priključi na kanal FK1.

Fekalni kanal FK2.1, dimenzije DN200 in dolžine 78 m, začenja v novem jašku FRJ2.1.5, lociranem v bližini objekta s hišno številko "Erjavčeva ulica 51". Od tu poteka kanal vzdolž državne meje v smeri proti SV do potoka Koren, katerega prečka z vkopom nad prepustom. Po prečkanju se kanal nadaljuje v smeri SV do bližine objekta s hišno številko "Kolodvorska pot 2«.

Tlačni kanal TK1, dolžine 73 m in dimenzije PEHD DN63, začne v črpališču Č1, kamor se zbirajo komunalne odpadne vode objektov lociranih med železniško progo in državno mejo.

Na odsekih, kjer so predvideni vzdolžni vkopi v cestno telo, se izvede preplastitev celotnega voznega pasu vozišča.

 

3. Ulica Barje v Novi Gorici

Za objekte s hišnimi številkami Barje 1, 1a, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 6a, 7, 18, 19, 20 in 22, ki se nahajajo znotraj aglomeracije Kromberk (ID 1515), je predvidena izvedba javne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode in s tem omogočiti priklop na sistem odvajanja in čiščenja (predvidena fekalna kanalizacija se zaključi s CČN Nova Gorica).

Projektna rešitev predvideva gradnjo ločenega javnega primarnega in sekundarnega kanalizacijskega sistema komunalne odpadne vode na ulici Barje v Novi Gorici v skupni dolžini cca. 489 m. Omogočeno bo odvajanje komunalne odpadne vode iz 22 odjemnih mest (cca. 69 prebivalcev). Priklop na obstoječe magistralno omrežje je predviden gravitacijsko na "Kanal K", s podvrtavanjem potoka Koren v dolžini cca. 18 m. Gradnja v večji meri poteka v neutrjenih in nepovoznih površinah, delno v območju zadrževalnika Pikolud in delno v cesti.

Z izkopi primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja ter kanalizacijskih hišnih priključkov bo porušeno celotno vozišče (širine cca. 3,5 m). Predvidena je ureditev nove voziščne konstrukcije v celotni širini ceste.

Predvidena je novogradnja javne primarne in sekundarne fekalne kanalizacije in sicer kanala F-1 (GRP DN 200, I = 0.5 – 10%, L = 245 m), kanala F-1.1 (GRP DN 200, I=4.6%, L=128 m) in kanala F-1.2 (L=116 m).

 

4. Cesta 25. junija v Novi Gorici

Za objekte s hišnimi številkami Cesta 25. junija 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 13a, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25a, 27, 29 in 31, ki se nahajajo znotraj aglomeracije Kromberk, je predvidena izvedba javne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode in s tem omogočen priklop na sistem odvajanja in čiščenja (predvidena fekalna kanalizacija se zaključi s CČN Nova Gorica).

Projektna rešitev predvideva gradnjo ločenega javnega sekundarnega kanalizacijskega sistema komunalne odpadne vode za objekte na Cesti 25. junija v Novi Gorici v skupni dolžini cca. 488 m in omogoča odvajanje komunalne odpadne vode iz 18 odjemnih mest (cca. 63 prebivalcev). Priklop predvidenega fekalnega kanala na obstoječe sekundarno fekalno kanalizacijo se izvede v »Vodovodni poti«. Gradnja v večji meri poteka v neutrjenih in nepovoznih površinah. Traso fekalne kanalizacije pogojuje tudi ohranitev obstoječih dreves.

Predvidena je novogradnja javne sekundarne fekalne kanalizacije in sicer kanala F-1 (GRP DN 200, I=0,89–1,0%, L=213 m) ter kanala F-1.1 (GRP DN 200, I =1,5–2,1%, L=275 m).

 

5. Ulica Vinka Vodopivca od h. št. 93 do 130

Predvidena je izgradnja kanalizacije na javnih prometnih površinah, kar bo omogočilo nemoteno vzdrževanje in poenostavilo pridobitev mnenj in služnostnih pogodb.

Predvideno je, da se komunalne odpadne vode obravnavanega območja navežejo na javno kanalizacijo v križišču Panovške in ulice Vinka Vodopivca. Kota dna priključnega jaška je 40 cm višja od kote asfalta na obokanem prepustu. Zaradi tega je predvidena izvedba drugega črpališča, ki je locirano pred obokanim prepustom na neimenovanem vodotoku.

Kota pritličja posameznih stanovanjskih objektov je nižja do 7,0 m, od kote ceste, na kateri bo potekala kanalizacija. Zaradi tega je na parceli 1283/9 k.o. Kromberk 2302 predvidena izgradnja črpališča za komunalne odpadne vode. Črpališče je zasnovano tako, da lahko prečrpa vse komunalne odpadne vode iz urejevalne enote KR-25/2 določene v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica.

Investicija obravnava naslednje posege:

 • Izvedba kanala gravitacijske kanalizacije VV-1 do priključka na obstoječo javno kanalizacijo v križišču Panovške in ulice Vinka Vodopivca; kanalizacijske PP cevi DN200 dolžine 18 m.

 • Izvedba kanala gravitacijske kanalizacije VV-2 do RJ-VV2.10 do priključka na črpališče VV-1; kanalizacijske PP cevi DN200 dolžine 232 m.

 • Izvedba kanala gravitacijske kanalizacije VV-3 do RJ-VV3.3 do priključka na črpališče VV-2; kanalizacijske PP cevi DN200 dolžine 59 m.

 • Izvedba tlačnega voda od črpališča ''VV-1'' iz PE cevi DN90 dolžine L=57 m.

 • Izvedba tlačnega voda od črpališča ''VV-2'' iz PE cevi DN110 dolžine L=122 m.

 • Izvedba črpališča s centrifugalnimi potopnimi črpalkami ''VV-1'' inštalirane moči P=2x2,2 kW in dvovretenskim drobilnikom inštalirane moči P=2,2 kW.

 • Izvedba črpališča s centrifugalnimi potopnimi črpalkami ''VV-2'' inštalirane moči P=2x2,2 kW in dvovretenskim drobilnikom inštalirane moči P=2,2 kW.

 • Izdelava nizkonapetostnega priključka od obstoječega droga do črpališča VV-1, dolžine 114 m.

 • Izdelava nizkonapetostnega priključka od obstoječega droga do črpališča VV-2, dolžine 64 m.

 

6. Cesta Med Trtami v Kromberku

Predvidena kanalizacija poteka vzdolž občinskih cest na naslednjih odsekih:

 • fekalni kanal FK1 poteka vzdolž občinske ceste JP 784412 Med trtami 2 med obstoječim jaškom in jaškom FRJ1.22 v dolžini 476 m

 • meteorni kanal MK1 poteka vzdolž občinske ceste JP 784412 Med trtami 2 med obstoječim jaškom in jaškom MRJ1.16 v dolžini 321 m

 

7. Ulica Toma Brejca v Kromberku

Za objekte s hišnimi številkami Toma Brejca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 in 16 ter objekte s hišnimi številkami Vinka Vodopivca 41, 43, 45 in 47 (tudi 47b – izven aglomeracije), ki se nahajajo znotraj aglomeracije Kromberk, je predvidena izvedba javne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode in s tem omogočen priklop na sistem odvajanja in čiščenja (predvidena fekalna kanalizacija se zaključi s CČN Nova Gorica). Istočasno se bo območje opremilo z meteorno kanalizacijo, saj je obstoječa »mešana« kanalizacija, ki se zaključi v potoku Lesina in bi se lahko potencialno uporabila kot meteorna, dotrajana oziroma mestoma porušena.

Projektna rešitev predvideva gradnjo ločenega javnega sekundarnega kanalizacijskega sistema padavinske in komunalne odpadne vode na ulici Toma Brejca in Vinka Vodopivca v Kromberku (aglomeracija Kromberk - 1515), ki omogoča odvajanje komunalne odpadne vode iz 18 (oziroma 19 vključujoč objekt 47b) odjemnih mest (cca. 60 prebivalcev).

Zaradi prisotnosti preostalih obstoječih komunalnih vodov bo potrebna prestavitev (rekonstrukcija) obstoječega sekundarnega vodovoda, ki je sicer že dotrajan (iz leta 1957) in prestavitev obstoječe kabelske kanalizacije telekomunikacijskih vodov. Z izkopi bo porušeno celotno vozišče Ulice Toma Brejca in pločnik vzdolž Ulice Vinka Vodopivca. Predvidena je ureditev nove voziščne konstrukcije v celotni širini ceste (Ulice Toma Brejca) oziroma novega pločnika (Ulice Vinka Vodopivca). Predvidena je fekalna (kanal F-1, GRP DN 200 mm, L=196 m; kanal F-1.1, GRP DN 200 mm, L=49 m) kanalizacija in meteorna kanalizacija (kanali: M-1, GRP DN 400-500 mm, L = 173,82 m; MK-3.1, GRP DN 350 mm, L=15,75 m; Drenažna cev, PE d 250, L=6,05 m) ter vodovod v Ulici Toma Brejca (vodovod V-1, NL DN 100 mm – PE d 63 mm, L=189,87 m).

Predvidena je tudi prestavitev telekomunikacijskih vodov v Ulici Toma Brejca.

Predvidena gradnja meteorne kanalizacije z iztočno glavo DN 700 mm (kanal M-1, GRP DN 500 – 700 mm, L=261,86 m) v pločniku vzdolž Ulice Vinka Vodopivca in ureditev voziščne konstrukcije v celotni širini ceste (Ulica Toma Brejca – javna pot JP 786721) oziroma pločnika (Ulica Vinka Vodopivca – lokalna cesta LK 286211) se izvaja kot vzdrževalna dela v javno korist.

 

8. Ulica Pod Škabrijelom od h. št. 16 do 24

Projektirana fekalna kanalizacija zajema glavno traso z odcepi za hišne priključke do parcelne meje posameznih stanovanjskih objektov. Projektirano črpališče fekalij služi za črpanje fekalne vode do obstoječega jaška v ulici Damber. Projekt zajema tudi premestitev vodovodne cevi zaradi vgradnje nove fekalne kanalizacije.

Predvidena fekalna kanalizacija bo služila za odvajanje komunalne odpadne vode iz vseh objektov na območju urejanja. Trase fekalnih kanalov so bile določene tako, da je omogočen čim hitrejši priklop na projektirano črpališče. Tlačni vod kanalizacije DN75 se zaključi v obstoječem jašku na ulici Damber.

Kanalizacija na ulici Pod Škabrijelom zajema traso fekalne kanalizacije z enim gravitacijskim in enim tlačnim kanalom. Kanala potekata po javni poti do črpališča (ČRP), ki je lociran pod stanovanjskim objektom na ulica Pod Škabrijelom 24. Globina vkopa je cca.: 1,7 m, globina montaže cevovoda pa 1,4 m. Cevovod je profila DN75 (tlačni vod) in DN200 (gravitacijski vod), skupna dolžina trase je 340 m. Na kanal se priključi približno 9 stanovanjskih priključki ϕ160 iz PVC cevi SN8.

Odvajanje odpadne komunalne vode je za območje ulice Pod Škabrijelom predvideno v ločenem sistemu. Predvidena kanalizacija za komunalno odpadno vodo bo služila za odvajanje komunalne odpadne vode iz obstoječih ter predvidenih stanovanjskih objektov.

Za odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod iz območja je predvidena izgradnja 340 m kanalov. Kanalizacijski sistem sestavljata 2 odvodna kanala f in t. Na gravitacijski kanal f se izvede odcepe za hišne priključke. Kanal t je tlačni kanal voden iz črpališča do obstoječega priključnega jaška.

Kanal f dolžine L=155 m začne se v črpališču ČRP, ki je locirano ob stanovanjskem objektu Pod Škabrijelom 24 na parcelni št.: 401/32. Kanal je iz polipropilena ali PVC cevi SN10 profila DN200 z vzdolžnim padcem od 88,0‰ do 203,0‰. Na kanalu f je v dolžini 50 m predvideno varovanje vertikalnega izkopa z zagatnicami zaradi obstoječih stanovanjskih objektov. Na kanal se v celotni dolžini priključi cca.: 9 hišnih priključkov iz PVC cevi d160 pod padcem 2%. Kanal se zaključi v jašku RJf_9, kjer se priključi zadnji stanovanjski objekt Pod Škabrijelom 16.

Kanal t (tlačni vod) dolžine L=185 m se začne v črpališču ČRP in tlači fekalno vodo do priključnega jaška v ulici Damber. Kanal je iz polietilenskih PE cevi SDR 11 profila DN75 z vzdolžnim padcem od 70,4‰ do 211,5‰. Na kanalu so v celotni dolžini predvideni trije revizijski jaški dimenzije 1.200 mm x 1.200 m. Kanal se polaga na globini 1,1 m teme cevi. Na tlačni kanal se ne sme priključevati hišnih priključkov.

 

9. Zaselek Ščedne

Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja novega kanalizacijskega omrežja ločenega tipa. Predmet projekta je fekalna kanalizacija, katero se v celoti zgradi novo, in katero se naveže na obstoječo kanalizacijo pri policijski postaji Nova Gorica. Zaradi izgradnje fekalne kanalizacije in posega v območje obstoječe kanalizacije, je potrebno na tangiranem odseku prestaviti in zgraditi tudi novo meteorno kanalizacijo, katero se naveže na obstoječi meteorni kanal.

Fekalni kanal FK1, dimenzije DN250 in dolžine 222 m, začenja v novem jašku FRJ5, lociranem v bližini objekta s hišno številko "Ščedne 16". Od tu poteka kanal vzdolž dostopne poti do lope pri hišni številki "Ščedine 14 b", kjer zavije levo na kmetijsko površino. Vzdolž kmetijske površine poteka po robu odvodnega jarka do obstoječega jaška pred policijsko postajo, kjer se naveže na obstoječo kanalizacijo.

Fekalni kanal FK2, dimenzije DN250 in dolžine 65 m, začenja v novem jašku FRJ2.6, lociranem v bližini objekta s hišno številko "Ščedne 14 a". Od tu poteka kanal vzdolž ceste do jaška FRJ2.3, kjer zavije levo na dostopno pot, kjer se v jašku FRJ3 priključi na kanal FK1.

Meteorni kanal MK1, dimenzije DN250 in dolžine 55 m, začenja v novem jašku MRJ4, lociranem v bližini objekta s hišno številko "Ščedne 16". Od tu poteka kanal vzporedno z fekalno kanalizacijo, vzdolž dostopne poti, do obstoječe kanalizacije pri objektu z hišno številko "Ščedne 12". V jašku MRJ1 je predvidena navezava na obstoječi meteorni kanal dimenzije DN500.

 

10. Vojkova cesta od stanovanjskega objekta 39 do 45

Predvidena fekalna kanalizacija bo služila za odvajanje komunalne odpadne vode iz vseh objektov na območju urejanja. Trasa fekalnega kanala, ki je razvidna iz priloženih situaciji kanalizacije, je bila določena tako, da je omogočen čim hitrejši priklop na obstoječi revizijski jašek FRJ5, ki je lociran v pločniku na parcelni številki 147/54, k.o. 2304 Nova Gorica.

Fekalna kanalizacija se bo izvedla iz polipropilenskih ali PVC cevi SN8, ki zagotavljajo ustrezno vodotesnost ter korozijsko odpornost. Na fekalni kanalizaciji se izvedejo prefabricirani revizijski jaški Φ800 mm, ki zagotavljajo vodotesno izvedbo.

Odvajanje odpadne komunalne vode je za območje Vojkove ceste predvideno v ločenem sistemu. Predvidena kanalizacija za komunalno odpadno vodo bo služila za odvajanje komunalne odpadne vode iz obstoječih ter predvidenih stanovanjskih objektov. Trase projektiranih kanalov, ki so razvidne v priloženi situaciji kanalizacije, so bile določene tako, da je omogočen čim hitrejši iztok na obstoječ jašek kanalizacije.

Za fekalno kanalizacijo so predvidene polipropilenske ali PVC cevi SN8, ki zagotavljajo ustrezno vodotesnost ter korozijsko odpornost. Na fekalni kanalizaciji se izvedejo prefabricirani revizijski jaški Φ800mm, vodotesno izvedbo.

Kanalizacijski sistem sestavlja odvodni kanal f5. Na gravitacijski kanal f5 se izvede odcepe za hišne priključke.

Kanal f5 dolžine L=105 m se začne v obstoječem revizijskem jašku FRJ5, ki je locirano na najnižji točki območja v pločniku na parcelni številki 147/54. Kanal je iz polipropilena SN12 profila DN200 z vzdolžnim padcem od 13,8‰ do 14,0‰. Na kanalu f je v dolžini 35 m predvideno varovanje vertikalnega izkopa z zagatnicami zaradi obstoječih komunalnih vodov in glavne poti. Na kanal se v celotni dolžini priključi cca.: 4 hišni priključki iz PVC cevi d160 pod padcem 2%. Kanal se zaključi v jašku FRJ5.7, kjer se priključi zadnji stanovanjski objekt Vojkova cesta 45.

 

11. Območje poselitve nad Kajak centrom v Solkanu

Kanalizacija na območju poselitve nad Kajak centrom v Solkanu zajema traso fekalne kanalizacije s enim gravitacijskim kanalom fk in enim tlačnim vodom t. Kanala potekata po javni poti do črpališča (ČRP). Globina vkopa je cca.: 1,8 m, globina montaže cevovoda pa 1,5 m. Cevovod je profila DN200 (gravitacijski vod) in DN80 (tlačni vod), skupna dolžina trase je 367 m. Na kanal se priključi 10 stanovanjskih priključki ϕ160 iz PVC cevi SN8.

Odvajanje odpadne komunalne vode je za območje poselitve nad Kajak centrom v Solkanu predvideno v ločenem sistemu. Predvidena kanalizacija za komunalno odpadno vodo bo služila za odvajanje komunalne odpadne vode iz obstoječih ter predvidenih stanovanjskih objektov. Trase projektiranih kanalov so bile določene tako, da je omogočen čim hitrejši iztok na črpališče fekalij (ČRP).

Za fekalno kanalizacijo so predvidene polipropilenske ali PVC cevi SN12, ki zagotavljajo ustrezno vodotesnost ter korozijsko odpornost. Na fekalni kanalizaciji se izvedejo prefabricirani revizijski jaški Φ800mm, vodotesno izvedbo. Na tlačnem vodu pa betonski revizijski jaški notranjim dimenziji 1.200mm x 1.200mm.

Za odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod iz območja je predvidena izgradnja 367 m kanalov. Kanalizacijski sistem sestavljata 2. odvodna kanala fk in t. Na gravitacijski kanal fk se izvede odcepe za hišne priključke. Kanal t je tlačni kanal voden iz črpališča do obstoječega priključnega jaška.

Kanal fk dolžine L=310 m se začne v črpališču ČRP, ki je locirano na najnižji točki območja ob stanovanjskem objektu Klanec 6. Locirano je na parceli javno dobro – pot št.: 2257/5 k.o. Solkan.. Kanal je iz polipropilena ali PVC cevi SN12 profila DN200 z vzdolžnim padcem od 84,0‰ do 10,0‰. Na kanalu fk je v dolžini 50 m predvideno varovanje vertikalnega izkopa z zagatnicami zaradi obstoječih komunalnih vodov in stanovanjskih objektov. Na kanal se v celotni dolžini priključi cca.: 10 hišnih priključkov iz PVC cevi d160 pod padcem 2%. Kanal se zaključi v jašku RJf_16, kjer se priključi zadnji stanovanjski objekt Pot na Breg 12.

Kanal t (tlačni vod) dolžine L= 57 m se začne v črpališču ČRP in tlači fekalno vodo do priključnega jaška v ulici Klanec ob stanovanjskem objektu Klanec 5. Kanal je iz polietilenskih PE cevi SDR 11 profila DN80 z vzdolžnim padcem od 53,9‰ do 30,7‰. Na kanalu je v celotni dolžini predviden en revizijski jašek dimenzije 1200 mm x 1200 m. Kanal se polaga na globini 1,1 m teme cevi. Na tlačni kanal se ne sme priključevati hišnih priključkov.

 

12. Ulica Velika pot

Projekt obravnava ureditev kanalizacije za komunalno odpadno vodo na ulici Velika pot v Solkanu. Predvideno je, da se komunalne odpadne vode obravnavanega območja navežejo na javno kanalizacijo v ulici IX. Korpusa ob hišni številki 63. Globina fekalne kanalizacije na izhodu iz stanovanjskih objektov niha od 50 cm do 88 cm. V kletnih prostorih ni sanitarnih naprav, ki bi bile navezane na greznice.

V Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji v lasti Mestne občine Nova Gorica, ki jih ima v najemu Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. v členu 66, odstavek 6 je zapisano, da odvajanje odpadne vode iz stavb, ki so nižje od kote javne kanalizacije ali pa v njih obstaja nevarnost vdora povratne vode iz javne kanalizacije, se mora izvesti s prečrpavanjem. Zaradi tega je predvideno, da se komunalne odpadne vode 7 stanovanjskih objektov zajamejo v skupni vod javne kanalizacije in potem prečrpajo na obstoječo kanalizacijo.

Predvidena je:

 • Izvedba kanala gravitacijske kanalizacije VP iz PP cevi DN200 dolžine 40,35 m + DNN 250 dolžine 26,41 m.

 • Izvedba tlačnega voda od črpališča ''TV-VP'' iz PE cevi DN90 dolžine L=32,52 m.

 • Izvedba črpališča s centrifugalnimi potopnimi črpalkami ''VP'' inštalirane moči P=2x2,2 kW in dvovretenskim drobilnikom inštalirane moči P=2,2 kW.

 • Izdelava nizkonapetostnega priključka od obstoječega droga do črpališča VP, dolžine 3,0 m.

Na območju Vinka Vodopivca se poleg izgradnje kanalizacije ureja tudi pločnik ob ulici Vinka Vodopivca.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLI Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve TUKAJ.